Tagasi Kool-le

Eksamite ajad

 

Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:

 

 Uuendamisel.

 

 

 

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada riigieksamid eesti keeles või gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles, koolieksam ning õpilasuurimus või praktiline töö.

 

*Õpilasel on õigus sooritada kõik viis lõpueksamit riigieksamitena.

*Koolieksamid võib sooritada kõigis riikliku õppekava kohustuslikes õppeainetes ja nendes valikainetes, mida on gümnaasiumiastmes õpitud vähemalt 105 õppetundi.

*Gümnaasiumi õpilased teatavad kooli juhtkonnale hiljemalt 20.jaanuariks õppeained, milles nad soovivad sellel õppeaastal riigi- ja koolieksameid sooritada.

(*Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korraldamise ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja kord. Haridus ja teadusministri määrus nr 59 17.09.2010.a.)

EstoniaUSA