Mine tagasi Õppetöö koolis

Õppe- ja kasvatustöö korraldus

Õppe- ja kasvatustegevus on korraldatud:

  • põhikoolis traditsiooniliselt (kõiki õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel);
  • gümnaasiumis kursustena (õpitakse valitud õppesuuna ja kursuste järgi kujunenud õpperühmades, kursuste järjestuse määrab aineloogika);

Tallinna Heleni Koolis õpetatakse põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava, põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud ja toimetuleku õppe alusel. Vajadusel koostatakse individuaalne õppekava.

Klassi täituvuse ülemine piirnorm on:

  • Gümnaasiumis 36 õpilast, kusjuures iga erivajadusega õpilast arvestatakse 3 tavaõpilase eest;
  • meelepuuetega laste põhikooliklassis 12 õpilast;
  • kõnepuudega laste põhikooliklassis 12 õpilast;
  • väikelassis 4 õpilast.

 

Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti ning üldkeskharidust omandaval õpilasel vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid.

Kõigi riiklikule õppekavale vastavate õpikute, töövihikute ja tööraamatute loetelu igaks õppeaastaks kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.

Õppeaasta algab 1.septembril ja lõpeb 31. august. Õppeaasta koosneb õppe- ja eksamiperioodist ning koolivaheaegadest.

Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, kursus, õppeveerand ja poolaasta. Õppeperioodis on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat). Gümnaasiumi lõpuklassis on õppe- ja eksamiperiood kokku vähemalt 175 õppepäeva. Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides määratakse kooli õppekavaga. Õppetunni pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus on 10 minutit. Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna.

Õpilaste väikseim lubatud nädalakoormus gümnaasiumiastmes on 32 tundi. Õpilaste suurim lubatud nädalakoormus põhikooli klassides on vastavalt õppekavale ja tunnijaotusplaanile 20-34 tundi nädalas.

EstoniaUSA