Tagasi Lasteaed-le

Lasteaia õppekava

 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Eesmärgid:

 • Toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut.
 • Arendada lapse kõne- ja viipekeelt lapse kuulmise potentsiaalist sõltuvalt.
 • Tagada turvatunne ja eduelamused ning toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta.
 • Soodustada lapse kasvamist aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, teisi arvestavaks, koostöövalmis inimeseks.
 • Toetada last ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel.
 • Toetada ja abistada vanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel nõustada neid.

Põhimõtted:

 • Arvestada lapse individuaalseid, vanuselisi, soolisi ja puudest tulenevaid iseärasusi.
 • Vajadusel töötada lapsega individuaalselt. Individuaalses töös arvestatakse lapse iseloomu, võimeid, oskusi, arengupotentsiaali.
 • Väärtustada laste lugemis-, kirjutamis- ja kõneoskust.
 • Päevakavas peab piisavalt aega jääma mänguks ja vabaks tegevuseks. Mängudes omandatakse sotsiaalseid kogemusi, kujundatakse eneseteenindamisoskusi ja tööharjumusi ning kinnistatakse teadmisi-oskusi.
 • Tervise seisukohalt on oluline, et laps viibiks võimalikult palju värskes õhus.

Eesmärgid meelepuudega ja liitmeelepuuetega laste õppe- ja kasvatustöös

 • Luua lapsele arengut soodustav ja turvaline keskkond.
 • Oluliseks peame laste võimete väljaselgitamist lapse arengupotentsiaali maksimaalset ärakasutamist.
 • Tähtis on laste arengu soodustamine läbi mängu lapsekeskses ja turvalises keskkonnas.
 • Väga oluline on toimetulekuoskuste õpetamine ja nende järjepidev süvendamine.
 • Pimedale lapsele on vajalik nägemispuuet kompenseerivate oskuste õpetamine.
 • Meie lapsed saavad eriõpetust ja tagame kooliks ettevalmistuse.
 • Pime ja liitpuudega-pime laps on eelkõige oma perekonna liige. Seepärast on vanemate ja teiste pereliikmete kaasamine õpetus-ja kasvatusprotsessi äärmiselt oluline. Individuaalsete programmide koostamisel arvestatakse lastevanemate soovituste ja ettepanekutega. Lastevanematele antakse nõu, kuidas suunata oma lapse kasvatamist ja arendamist perekondlikus argielus.

Lapse arengu jälgimine ja hindamine

Lapse arengu hindamise põhimõtted:

 • Lapse arengu hindamisel arvestatakse iga konkreetse lapse individuaalseid võimeid, eripära ja arengut eraldi, võrdlemata teda teiste samavanuseliste lastega rühmas.
 • Lapse arenemist puudutav info on konfidentsiaalne ja seda jagatakse ainult selle lapse vanemate, hooldajate ja temaga tegelevate spetsialistidega.

Arengu jälgimine toimub ennekõike igapäevaselt rühmas viibimise ajal. Rühmaõpetajate poolne dokumenteeritud lapse arengu jälgimine toimub arengutabelite abil. Tabeleid täidetakse kaks korda aastas- sügisel ja kevadel, või kui laps on lasteaeda saabunud.

Kuulmispuuetega laste oskuste hindamise aluseks on lasteaia ainekava ja laste võimete vastavus või mittevastavus sellele.

Iga õppeveerandi lõpul teevad õpetajad kokkuvõtte rühma eesmärkide täitmisest ja esitavad selle nii kirjalikult kui suuliselt lasteaia pedagoogide koosolekul.

Vähemalt kaks korda aastas mõõdab, kaalub ja vaatab rühma lapsed läbi kooli meditsiiniõde ja kannab oma tähelepanekud rühma õppe- kasvatustöö päevikusse.

Vastavalt vajadusele koostavad õpetajad iseloomustusi lastega tegelevatele spetsialistidele. Kooli minevatele õpilastele tehakse kirjalik ülevaade nende oskustest ja vilumustest.

Tagasiside ja koostöö lapsevanematega

Tagasiside andmine lapse igapäevastest tegemistest toimub päeva lastel igal õhtul ja öörühma lastel reedeti. Informatsiooni põhjalikkus sõltub lapsevanemate huvist, päeva sündmustest ja vajadustest.

Kord aasta jooksul toimuvad kõigi vanematega arenguvestlused, kus antakse õpetajate poolne ülevaade lapse arengust ja küsimustiku abil tutvutakse vanema poolsete eelistustega lapse arendamisel. Vestluse eesmärgiks on koos lapsevanematega arutleda kuidas toetada konkreetse lapse arengut maksimaalselt kodu ja lasteaia koostöös.

Lapsevanemad osalevad rühmade üritustel. Kaks korda aastas toimuvad eraldi lastevanemate koosolekud informatsiooni vahetamiseks.

Õpetajad tegelevad kogu aasta vältel nii eriõpetuse alase kui ka pedagoogilise nõustamisega.

 

 

EstoniaUSA