Mine tagasi Teenused

Õpilase toetamine koolis

Tugiabi eesmärk on võimaldada võimetele ja arengutasemele vastavat õpiabi õpilastele, kellel on individuaalsest arengust tingitud mahajäämus ja õpiraskused.

1. Õpiabi osutamine õppeveerandi sees

Klassi- või aineõpetaja rakendab õpiabi kõigile õpilastele, kellele ta on üksikhindena pannud „1” või „2”.

1.1 Meetmed

 • Konsultatsioonitunnid – õpetaja poolt individuaalne või grupiviisiline nõustamine, mis tagab õpilase edasijõudmise. Rakendatakse õppeveerandi jooksul, et ennetada mitterahuldavat veerandihinnet. Konsultatsioonitunnis saab õpilane õpetajalt lisaselgitusi õpilase poolt omandamata teemade kohta. Konsultatsioonitunnis on õpilasel võimalus uuesti vastata teemasid, et saada endisest parem tulemus. Konsultatsioonitunnid on märgitud õpetajate toa kõrval stendil. Konsultatsioonis osalemise vajalikkuse otsustavad koostöös õpilane ja aineõpetaja. Tegevus konsultatsioonitundides loetakse efektiivseks, kui selle tulemusena õpilane saavutab nõutavad õpitulemused.
 • Hindamise erisuste rakendamine – õpetaja rakendab diferentseeritud hindamise põhimõtet. Diferentseeritud hindamine loetakse efektiivseks, kui selle tulemusena õpilane saavutab õpiedu.
 • Tegemata tööd – õpetaja uurib põhjuse välja. Olenevalt põhjusest kutsub õpilase konsultatsioonile või laseb samal päeval peale tunde kodutöö ära teha ja näidata kokkulepitud ajal.

2. Õpiabi osutamine õppeveerandi lõpus

Klassi- või aineõpetaja rakendab õpiabi kõigile õpilastele, kellel on veerandihinne puudulik või nõrk või kellele on jäetud hinne välja panemata.

2.1 Meetmed

 • Konsultatsioonid – kuni ühe kuu jooksul järeleõpetamine, kordamine ja hindeline kontroll
 • Pikapäevarühmad – Õpilasele ja tema vanemale tehakse ettepanek lapse osalemiseks pikapäevarühma töös, kus pikapäevarühma kasvatajad teevad koostööd aineõpetajatega, et õpilasele pakkuda vajalikku õpiabi. Õpilase osalemiseks pikapäevarühma töös kirjutab lapsevanem avalduse direktori nimele.
 • Õpilaskodu – Õpilasele ja tema vanemale tehakse ettepanek lapse paigutamiseks õpilaskodusse, kui seda nõuab pere ebarahuldav olukord või kodu kaugus koolist ja seega suurem tõenäosus õpilase puudumiste vähendamiseks. Õpilaskodu kasvatajad teevad koostööd aineõpetajatega, et õpilasele pakkuda vajalikku õpiabi. Õpilase osalemiseks õpilaskodu töös kirjutab lapsevanem avalduse direktori nimele.
 • Parandusõpe – Parandusõppe eesmärk on toetada põhikooli õpilase arengut tulenevalt tema hariduslikest erivajadustest ja võimaldada tal saavutada põhikooli riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi. Õpilase esmane abistamine ja nõustamine on õpetaja ülesanne. Õpilasele, kes nõustamisele ja tunnivälisele abile vaatamata ei suuda õppekava nõudeid täita, seatakse sisse “Õpilase vaatluse kaart”. Kaardi põhjal kogutud andmestikku analüüsivad koos parandusõppe õpetaja ja teised õpilast õpetavad õpetajad. Analüüsi põhjal tehakse parandusõppe rakendamise otsus. Põhiharidust omandav õpilane viiakse parandusõppele õpilase vaatluskaardi alusel õppenõukogu otsusel. Parandusõppe rakendamisel on vajalikud järgmised dokumendid:
  • parandusõppes osalevate õpilaste nimekiri, mille on kinnitanud õppenõukogu;
  • kaart iga parandusõppel oleva õpilase kohta ja teised õpilase arengut kajastavad materjalid;
  • parandusõpperühma tööplaan;
  • parandusõppe tundide plaan.
  • Parandusõpperühma töö kohta arvestuse pidamiseks kasutatakse e-kooli päevikut.
 • Individuaalne õppekava – Individuaalne õppekava on hariduslike erivajadustega õpilase jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks. Individuaalne õppekava koostatakse õpilasele, kelle eriline andekus, õpi- ja käitumisraskused, terviserikked, puuded või pikemaaegne õpikeskkonnast eemal viibimine põhjustab olulisi raskusi töötada oma klassikaaslastega samal ajal samas ruumis või vastavale klassile koostatud töökava alusel. Individuaalse õppekava koostamise algatamiseks esitab õpilane, alaealise õpilase puhul tema seaduslik esindaja vastavasisulise põhjendatud taotluse kirjalikult kooli direktorile. Individuaalse õppekava koostamise algatamise kooli poolt otsustab õppenõukogu. Õppenõukogu otsusest teavitatakse viivitamatult õpilast (esindajat) kirjalikult, tuues ära põhjused, mis tingivad individuaalse õppekava koostamise vajaduse. Õpilasel (esindajal) on 10 tööpäeva jooksul õigus teavitada kooli kirjalikult oma keeldumisest individuaalse õppekava koostamiseks. Nimetatud keeldumise esitamisel lõpetab kool individuaalse õppekava koostamise menetluse.
 • Koduõpe – Õpilane võib koolikohustust täita lapsevanema (eestkostja) soovil või tervislikel põhjustel. Tervislikel põhjustel elukohas toimuvat õpet korraldab kool. Lapsevanema (eestkostja) soovil elukohas toimuvat õpet korraldab lapsevanem (eestkostja), kooli ülesanne on õpitulemuste kontrollimine ja hindamine. Õpilase koduõppele viimise ja talle individuaalse õppekava rakendamise otsustab õppenõukogu perearsti või eriarsti määrangu alusel.
 • Nõustamiskomisjoni suunamine – Põhineb õpilase vaatluse kaardi analüüsil ning parandusõppe õpetaja, klassijuhataja, aineõpetaja ja juhtkonna koostöös tehtud ettepanekule.

3. Õpiabi osutamine terve õppeaasta jooksul

3.1 logopeediline abi
3.2 psühholoogiline abi
3.3 konsultatsioonid

Tugiteenused

Tugiõpe Konsultatsioonitunnid Järelaitamistunnid Tugiõppetunnid Individuaalne õppekava Logopeediline õpiabi.   Logopeed uurib  õppeaasta alguses laste kõnet ja  koostab vajadusel  individuaalsed töökavad; arendab laste: hääldusoskusi; kuuldetaju, vastavalt vajadusele; suultlugemisoskust, vastavalt vajadusele; sõnavara ja siduskõnet; kirjalikku kõnet; sõrmendamist, vastavalt vajadusele. koostab õppeaasta lõpus  kõneiseloomustused; tegeleb kooliõpilastega nende vajadusest lähtuvalt nõustab  õpetajaid ja lapsevanemaid laste kõne arendamise osas. Sotsiaalpedagoogiline nõustamine …

EstoniaUSA