Mine tagasi Inimesed

Töötajate koosseis

Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määruse nr 39 p 3.6, Tallinna Heleni Kooli põhimääruse § 22 ja § 25 lg 2 p 22 alusel
  1. Kinnitada alates 01.06.2024.a. Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik.
Ametikoht Lasteaed Kool Õpilaskodu
Direktor   1  
Õppealajuhataja 1 0,9  
HEV õpilaste õppekoordinaator   1  
Lasteaia liikumisõpetaja 1,01    
Lasteaia muusikaõpetaja 1,01    
Lasteaiaõpetaja 16    
Logopeed 1 2  
Eripedagoog 1 2,46  
Füsioterapeut   1  
Pikapäevarühma kasvataja   2,69  
Viipekeeletõlk   1,26  
Õpetaja põhikoolis   33,92  
Õpilaskodu kasvataja   1,07  
Abiõpetaja   4,43  
Õpetaja abi koolis   1,15  
Administraator   2,2  
Haridustehnoloog   1  
Kasvataja abi   1,75 0,55
Koristaja   3  
Lasteaiaõpetaja abi 8    
Majahoidja   1  
Majandusjuhataja   0,9  
Personali-ja finantsjuht   1  
Pesupesija   0,5  
Remonditööline   0,63  
Sotsiaalpedagoog   1  
Tervishoiutöötaja   0,15  
Õppesekretär   1  
Huvijuht   0,7  
Koolipsühholoog   1  
Ringijuht   0,06  
Abitööline   2  
KOKKU 29,02 70,77 0,55
Lasteaed, kool ja õpilaskodu kokku   100,34
  • Tunnistada kehtetuks Tallinna Heleni Kooli direktori 27.03.2024 käskkiri nr 1-2/23/5 “Koosseisunimestiku kinnitamine”.
(allkirjastatud digitaalselt)
Erki Korp
direktor
EstoniaUSA