Mine tagasi Inimesed

Hoolekogu

Hoolekogu koosseis:

 1. Sirle Papp       lapsevanem (kool)
 2. Ingrid Kõrgema  lapsevanem (kool)
 3. Mari Kõlli        lapsevanem (kool)
 4. Kristiina Meresaar       õpetajate esindaja (kool)
 5. Anneli Kass  lapsevanem (lasteaed)
 6. Merle Laks     õpetajate esindaja (lasteaed)
 7. Priit Kasepalu toetava organisatsiooni esindaja
 8. Toomas Sepp toetava organisatsiooni esindaja
 9. Manuela Pihlap linna esindaja

Hoolekogu esimees: Toomas Sepp  Toomas.Sepp@tallinnlv.ee

Kontakt: info@helen.edu.ee

Hoolekogu otsused:

09.03.2023 otsused:

1.1 Võtta info kooli renoveerimise seisu kohta teadmiseks.

1.2 Järgmisel hoolekogu koosolekul võtta päevakorda võidutöö tutvustamine.

1.3 Asenduspinna kohta anda hoolekogule infot aegsasti, et saaks lastevanemaid sellest teavitada

2.1 Võtta info toitlustamise hanke seisu kohta teadmiseks.

2.2 Arutada järgmisel hoolekogu koosolekul toitlustamishanke tulemusi ja varajast lastevanemate teavitamist, kui neil tuleb arvestada omaosalusega.

2.3 Hoolekogu toetab uue hoone projekteerimisel oma köögi väljaarendamist, et tulevikus hakata ise toitlustamist pakkuma.

3.1  Võtta info kooli arengukava seisu kohta teadmiseks.

3.2  Võtta arengukava hoolekogu päevakorda enne õppeaasta lõppu.

3.2  Lülitada koostöö küsimus Pelgulinna Riigigümnaasiumiga hoolekogu päevakorda.

02.02.2023 otsused:

 1. Hoolekogu toetab ettepanekut, et alates 01.01.2023 on kõigi lasteaialaste toidupäeva maksumus lapsevanemale 3 €, millest Tallinna elanikel 3 € maksab linn.

18.01.2023 otsused:

 1. Hoolekogu esimehena jätkab Toomas Sepp.
 2. Hoolekogu aseesimehena jätkab Mari Kõlli.
 3. Nõustuda uue koolilõuna hinna 1,80 eurot kehtestamisega Viljandi Gümnaasiumile.

10.10.2022 otsused:

 1. Nõustuda uue koolilõuna hinna kehtestamisega Viljandi Gümnaasiumile.

27.09.2022 otsused:

 1. Nõustuda toiduraha soodustuse määramisega antud kolmele lapsele (dokumentatsioon säilitatakse koolis).

26.08.2022 otsused:

Otsus:

Kiita heaks 6. A klassi õpilaste piirarvu suurendamine ühe õpilase võrra.

31.05.2022 otsused:

1.1 Märkida, et ära on tehtud suur töö kooli kodukorra kaasajastamisel.

1.2 Kooskõlastada kodukord esitatud kujul vastavalt lisale 1.

 1. Kooskõlastada ainekavad esitatud kujul.

3.1 Võtta info kooli eelarve kohta teadmiseks.

3.2 Jätkata kohtumistega erinevatel tasanditel, et leida koolile õppeprotsessi eripärast tulenev läbipaistev ja piisavat rahastust tagav mudel.

 1. Võtta info kooliaasta lõpetamise kohta teadmiseks.

05.04.2022 otsused:

1.1 Võtta info lähteülesande ja projekteerimistingimuste kohta (lisa 1) teadmiseks.

1.2 Jätta selle projekti edasine käik hoolekogu erilise tähelepanu alla kuni lõpliku lahenduseni.

 1. Võtta info kooliaasta lõpetamise ürituste kohta teadmiseks.
 2. Võtta info Suvisest lastelaagrist kuulmispuudega lastele teadmiseks.

4.1 Võtta info kooli eelarve kohta teadmiseks.

4.2 Kooli finantsmudeli osas tuleb jätkata läbirääkimisi kõigi osapooltega, et ei kannataks õppeprotsess ja oleks sidustatud nii hariduslikud teemad kui ka toetatavate teenuste osutamine võimalikult laste ja nende vanemate keskselt.

11.01.2022 otsused:

 1. Ühehäälselt (7 poolthäält) valiti hoolekogu esimeheks Toomas Sepp ning aseesimeheks Mari Kõlli.
 2. Võtta esitatud informatsioon kooli õppetööst ja arengutest teadmiseks.

3.1 Järgmine hoolekogu koosolek toimub 15.02 algusega kell 15.00 Heleni Koolis.

3.2 hoolekogu liikmetel pakkuda omapoolselt hiljemalt 24.jaanuariks  välja teemasid päevakorda, saates ettepanekud õppesekretärile ( kadi.ellus@helen.edu.ee ) ja Toomas Sepale (toomas.sepp@tallinnlv.ee ) .

3.3 Koosoleku päevakorda võiks võtta kooli arenguprojekti lähteülesande arutelu, kooli kodukorra muudatused ja hoolekogu edasise tegevuse kavandamise. Muud teemad lisatakse vastavalt ettepanekutele.

3.4 Koosoleku päevakorra saadab kooskõlastatult hoolekogu esimehega hiljemalt 1.veebruaril välja õppesekretär, päevakorrapunktide materjalid täiendavalt hiljemalt 8.veebruaril.

04.10.2021 otsused

1.1. Võtta info kooli tulevikust teadmiseks.

1.2. Saata Hoolekogu protokolli see punkt kogu kooli ja lasteaia lapsevanematele.

 • Hoolekogu esimehel osaleda 19.10.2021 toimuval kooli edasise arengu teemalisel koosolekul ja anda hoolekogu liikmetele ülevaade arutelu tulemustest. Eelnevalt uurida ka kooliga seotud organisatsioonide seisukohti pakutud lahendusvariantide osas.

1.4. Järgmisel hoolekogu koosolekul võtta teema uuesti päevakorda.

 1. Direktoril valmistada ette põhimõtted, mille alusel pakutakse logopeedilist teenust koolis ja lasteaias ja lisada teema järgmise hoolekogu koosoleku päevakorda.

3.1 Võtta info huviringidest teadmiseks.

3.2 Direktoril selgitada võimalusi, kuidas oleks võimalik taaskäivitada viipekeele huviring.

3.3 Direktoril hoida lastevanemaid kooli veebilehe ja muu teavituse kaudu regulaarselt kursis huviringide tegevusega.

 1. Võtta info EKLVL juubeliüritusest teadmiseks.
 2. Võtta info koostööst Lions klubi Tallinn Kristiinega teadmiseks

6.1 Võtta info hoolekogu koosseisu kohta teadmiseks

6.2 Direktoril teha Haridusametile ettepanek kinnitada kooli hoolekogu uus koosseis, et tagada selle töövõime.

 1. Nõustuda lasteaia rühma arvu suurendamisega 8-le.
 2. Nõustuda toiduraha soodustuse määramisega antud lapsele.
 3. Kooskõlastada täiendatud lasteaia Covid plaan, avaldada see veebilehel ning teavitada sellest ka lapsevanemaid.

 

 

30.08.2021 otsused

 1. Võtta info kooli eelarvest teadmiseks.

2.1. Võtta teadmiseks Haridusameti esindajate informatsioon, et kiireloomuliste tööde taotlus vaadatakse läbi lähipäevadel ja et amet toetab kooli jätkamist samas asukohas koos vajalike renoveerimistööde läbiviimisega etapiviisiliselt.

 • Teha Haridusametile ettepanek leida kiireloomuliselt vajalikud vahendid hädavajalike ventilatsiooni ja küttesüsteemide remonttööde tegemiseks taotluses esitatud mahus 66000€.
 • Kooli direktoril koostöös hoolekogu liikmetega:
 1. Initsieerida kohtumine linnavalitsuses, et jõuda kokkuleppele erinevate ametitega kooli asukoha, projekteerimistingimuste ja vajalike investeeringute lülitamise osas linna eelarvesse
 2. jätkata tegelemist kooli renoveerimise projektiga, et taotleda kooli projekteerimise ja ehitusega seonduvad investeeringud linna lähiaastate eelarvestrateegiasse ja linna 2022 ja 2023 eelarvesse. Eesmärgiks võtta projekteerimise lõpuleviimine 2022. aastal ja ehitustööd 2023. aastal.
 3. Võtta teadmiseks, et:
 • Pimekurtide Tugiliit ja EKLVL on nende kasutuses olnud ruumid vabastanud, et kool saaks neid ruume õppetööks kasutada.
 • Kangasteljed on koolile LC Tallinn Kristiinelt saadud annetuse eest soetatud ja need võetakse kasutusse sel õppeaastal.
 • Hoolekogu päevakorras oli kooli tulevikuinvesteeringute kava arutelu, millel osales linnavalitsuse esindaja.
 1. Võtta info vaktsineerimise kohta teadmiseks.
 2. – Kooskõlastada ainekavade ja õppekavade muudatused vastavad lisadele (lisad 31 faili asuvad Tallinna Heleni Kooli K-kettal kaustas „õpetajad“)
 • Teha direktorile ettepanek veelkord koos klassijuhatajate ja lastevanematega klassi koosolekutel läbi vaadata võimalike huviringide käivitamine ja esitada vastav koondinfo koos osalemistingimustega hoolekogu järgmisele koosolekule
 • Teha direktorile ettepanek veelkord läbi töötada surdopedagoogilise ja tüflopedagoogilise teenuse kättesaadavuse temaatika ja esitada hoolekogule ülevaade võimalustest.
 1. Teha direktorile ettepanek korraldada vastavate esindajate valimised ja esitada operatiivselt Haridusametile ettepanek muudatusete osas hoolekogu koosseisus, et hoolekogu oleks otsustusvõimeline.
 2. Nõustume toiduraha soodustuse määramisega kolmele lapsele, kelle kohta on esitatud avaldus.

28.10.2020 otsused

 1. Kiita heaks lasteaia toiduraha soodustuse avaldus.

15.10.2020 otsused

 1. Kiita heaks kaks lasteaia toiduraha soodustuse avaldust

26.08.2020 otsused

 1. Hoolekogu toetab ideed koolipäeva hiljem alustada.
 2. Võtta info uue kuulmispuudega lasteaia rühma avamise kohta teadmiseks.
 3. Võtta info kooliaasta alguse ja korralduse kohta teadmiseks.
 4. Võtta info kooli arendusprojekti hetkeseisu kohta teadmiseks.
 5. Kooskõlastada muudetud kooli ainekavad.

10.06.2020 otsused

 1. Kiita kooli õppekava muudatused heaks.

12.05.2020 otsused

 1. Võtta info kooli ja lasteaia töö kohta eriolukorras teadmiseks.
 2. Võtta info kooli ja lasteaia edasiste plaanide kohta alates 18. mai 2020 teadmiseks.
 3. Hoolekogu toetab igati teise viipekeelse lasteaiarühma avamist ja peab seda väga vajalikuks.
 4. Võtta info kooli ja lasteaia investeeringute, projekteerimistingimuste, projekteerimishanke ning ehitushanke kohta teadmiseks.
 5. Toetada direktori ettepanekut jätkata lepingut senise toitlustajaga (JK Taverni OÜ-ga).
EstoniaUSA