Mine tagasi Inimesed

Hoolekogu

Hoolekogu koosseis:

 1. Sirle Papp – lapsevanem (kool)
 2. Ingrid Kõrgema – lapsevanem (kool)
 3. Mari Kõlli – lapsevanem (kool)
 4. Kristiina Meresaar – õpetajate esindaja (kool)
 5. Kristiina Vaikmets – lapsevanem (lasteaed)
 6. Katre Paenurm – õpetajate esindaja (lasteaed)
 7. Kristina Rosin – toetava organisatsiooni esindaja
 8. Toomas Sepp – toetava organisatsiooni esindaja
 9. Manuela Pihlap – linna esindaja

Hoolekogu esimees:Toomas Sepp (tmsepp@gmail.com)

Kontakt: info@helen.edu.ee

Hoolekogu otsused:

08.05.2024 otsused:

 1. Esitada arengukava projekt Haridusametile ja koopia hoolekogu liikmetele.
 2. Võtta info kooli projekteerimise kohta teadmiseks.
 3. Võtta info kooli sünnipäeva kohta teadmiseks.
 4. Kooskõlastada lasteaia kodukorra muudatused ja uuendatud kodukorra terviktekst.
 5. Kooskõlastada laste arvu suurendamine Tibutoa rühmas ja Sipsikute rühmas.

6.1 Võtta info kooli poolt saadetud kirja kohta teadmiseks.

6.2 Kõigil kirjale allakirjutanutel jätkata käsitletud teemade edasist menetlemist riigi ja Tallinna linna esindajatega ning hoida teisi kursis arengutega.

6.3 Võtta teema järgmise hoolekogu koosoleku päevakorda.

06.03.2024 otsused:

1.1. Võtta info kooli arengukava seisust teadmiseks.

1.2. Koolil korraldada 27. märtsil algusega kell 13.00 arengukava projekti arutelu, kuhu kaasatakse ka hoolekogu liikmed ja kooli personal. Aruteluks vajalikud materjalid saadetakse asjaosalistele eelnevaks tutvumiseks 13. märtsil.

 1. Võtta info kooli projekteerimistingimuste kohta teadmiseks.
 2. Võtta info koostööst Eesti Punase Ristiga teadmiseks ja kajastada sellest kokkuvõte kooli veebilehel.
 3. Võtta info viipekeelse aabitsa uue trüki kohta teadmiseks.
 4. Võtta info kooli sünnipäeva kohta teadmiseks ja leppida kokku toimkonna koosolek.
 5. Täiendada olemasolevat kooli finantseerimisteemalist kirja kuni 12.03.2024 (kellel on täiendusi) ja saata kiri allkirjastatult välja 14.03.2024.

11.12.2023 otsused:

 1. Hoolekogu ühehäälne otsus on, et esimehena jätkab Toomas Sepp, aseesimehena Mari Kõlli.

2.1. Hoolekogu liikmetel esitada ettepanekud arengukava osas direktorile hiljemalt 02.01.2023

2.2. Pärast kõikide paranduste sisseviimist esitada arengukava lõplik projekt enne Haridusametile esitamist veelkordselt hoolekogule.

 1. Hoolekogu võtab teadmiseks, et alates 01.01.2024:
 • on kõigi lasteaialaste toidupäeva maksumus lapse kohta 5,49 € päevas, millest 5,48 eurot päevas tasub vanem ja 0,01 eurot päevas tasub lasteaed (teenuse maksumus).
 • Tallinna elanikele katab linn 3,05 eurot, lapsevanem tasub 2,43 eurot.
 • mitte-Tallinna elanike lasteaialaste toidupäeva maksumus lapsevanemale on 5,48 eurot.
 • Samuti võtab teadmiseks teised toitlustusteenuse lepingus olevad hinnad.

4.1 nõustuda ettevalmistatud kirja projektiga, milles on arvestatud selle kohta laekunud ettepanekuid (Vt lisa 4);

4.2 esitada kirja projekt veelkordseks tutvumiseks ja kooskõlastamiseks allkirjastamiseks kõigile allkirjastajatele

4.3 pärast kooskõlastamist ja allkirjastamist saata kiri asjaomastele adressaatidele.

 1. Võtta info jõuluürituste kohta teadmiseks.
 2. Võtta info kooli arendusprojekti hetkeseisu kohta teadmiseks.
 3. Võtta info õpetajate streigi kohta teadmiseks.

01.11.2023 otsused:

 1. Võtta info uue hoolekogu koosseisu kohta teadmiseks.

2.1. Võtta info hoolekogu otsuste täitmise kohta teadmiseks.

2.2. Toomas Sepp koostab kirja ja saadab organisatsioonidele tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks hiljemalt 7.novembriks.

2.3. Erki Korp kirjutab hiljemalt 02.11 hommikul kirja Haridusametile ja linna personalijuhile logopeedide palga küsimuses.

 1. 10.11 saadab direktor hoolekogule arengukava tutvumiseks, hiljemalt 20.11 palutakse anda tagasisidet.

4.1 Võtta info kooli projekteerimise kohta teadmiseks.

4.2 Direktoril informeerida linnavalitsust kooli õpetajate poolt tehtud ettepanekust, et kooli võimla näha ikkagi ette täismahus.

 1. Võtta info viipekeele aabitsa uue trüki väljaandmise hetkeseisu kohta teadmiseks.

6.1 Võtta info jõuluürituste kohta teadmiseks.

6.2 Koolil anda lähiajal täiendav info laada kohta, mida saaks levitada.

7.1 Võtta info kooli juubeliürituste kohta teadmiseks.

7.2 Koolil valmistada ette juubeliaasta programm, milles peaksid sisalduma konverents, tuluõhtu (koostöös LC Tallinn Kristiinega) jmt.

 1. Võtta informatsioon koostöö kohta Lionsitega teadmiseks ja esitada omapoolsed ettepanekud nendes tegevussuundades.

13.09.2023 otsused:

1.1         Võtta info kooli arenguprojekti kohta teadmiseks.

1.2         Esialgsed ettepanekud uuendatus projekti osas:

1.2.1      Õue trepile lisada ratastooli kaldtee.

1.2.2      Peasissepääsu soovitakse teise kohta – jääks alles ka olemasolev mõeldud sissepääs.

1.2.3      Sisehoovi parkla (5) liigutada mänguväljaku asemele ja sinnani oleks ka maksimaalne autode liiklus.

1.2.4      D-korpuse esimese korruse garderoob lüüa kaheks ja osa tuua sellest basseini asemele (mängida ümber ruumis seal piirkonnas ja sissepääs sealt kurtidele – basseinipoolsest otsast).

2.1 Võtta info kooli arengukava kohta teadmiseks.

2.2 Kooli juhtkonnal esitada uutele nõuetele vastava arengukava projekt hoolekogule tutvumiseks 11.oktoobriks 2023

31.08.2023 otsused:

 1. Võtta info kooli finantsolukorra kohta teadmiseks.

2.1. Koolijuhil koostöös hoolekogu esimehega koostada hiljemalt 07.09-ks kirja projekt ümarlaua kokku kutsumiseks kooli finantseerimise mudeli küsimuses.

2.2. Arutada teemat 13.09 koosolekul.

3.1 Võtta info kooli arengukavast teadmiseks.

3.2 Lülitada kooli uue arengukava ettevalmistamise teema 13.09 hoolekogu koosoleku päevakorda.

 1. Lülitada kooli projekteerimise teema 13.09 hoolekogu koosoleku päevakorda.
 2. Võtta info kooliaasta alguse kohta teadmiseks.
 3. Klaarika Hiis-Hommuk koostöös Toomas Sepaga tegeleb viipekeele aabitsa teemaga edasi.
 4. Kooskõlastada klassides õpilaste arvu suurendamine: 7.C klassi õpilaste arvu suurendada 1 õpilase võrra, 9.C klassi õpilaste arvu suurendada 2 õpilase võrra.
 5. Võtta info koostööst Lions Klubi Tallinn Kristiinega teadmiseks.

07.08.2023 otsused:

 • Hoolekogu võtab teadmiseks, et alates 07.08.2023 on kõigi lasteaialaste toidupäeva maksumus lapse kohta 5,40 € päevas, millest 5,39 eurot päevas tasub vanem ja 0,01 eurot päevas tasub lasteaed (teenuse maksumus).  Tallinna elanikel 3,00 eurot katab linn, lapsevanem tasub 2,39 eurot. Mitte-Tallinna elanike lasteaialaste toidupäeva maksumus lapsevanemale on 5,39 eurot. Samuti võtab teadmiseks teised toitlustusteenuse lepingus olevad hinnad.
 • Pöörduda Tallinna Haridusameti poole ettepanekuga tõsta Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2022 määrusega nr 42 kehtestatud lasteaiarühmaealise lapse toidukulu piirmäära (3 eurot päevas) vastavalt reaalsetele turutingimustele.
 1. Võtta teadmiseks vastavalt esitatud eelarve projekti lisale.

10.05.2023 otsused:

1.1. Võtta info kooli arendusprojekti hetkeseisu kohta teadmiseks.

1.2 meeskonda hoolekogu esimees ja projekti arutellu nägemispuudega, kuulmispuudega ja kõnepuudega organisatsioonide ja lastevanemate esindajad.. Seoses kavandatavate suuremate muudatustega võrreldes lähteülesandega peab hoolekogu vajalikuks kaasata projekti

2.1. Võtta info koostööst Pelgulinna Riigigümnaasiumiga teadmiseks.

2.2. Hoolekogu liikmetel esitada oma ettepanekud kooli uue arengukava kohta 10.juuniks.

2.3. Võtta kooli arengukava päevakorda hoolekogu koosolekul 13.09.

 1. Võtta info toitlustushanke kohta teadmiseks ja anda selle tulemustest ülevaade järgmisel hoolekogu koosolekul.
 2. Lükata spordipäeva korraldamine edasi sügisesse.
 3. Kooskõlastada tunnijaotusplaanide muudatused.
 4. Võtta info kooliaasta lõpu üritustest teadmiseks.
 5. Võtta info EKLVL aastakoosolekust Proto avastuskeskuses ja  lastelaagri kohta teadmiseks.
 6. Võtta info nägemispuudega õpilaste õpetamise teemast teadmiseks ja käsitleda seda kooli arengukava koostamisel.
 7. Arutada viipekeelse aabitsa teemat 13.09 koosolekul.

09.03.2023 otsused:

1.1 Võtta info kooli renoveerimise seisu kohta teadmiseks.

1.2 Järgmisel hoolekogu koosolekul võtta päevakorda võidutöö tutvustamine.

1.3 Asenduspinna kohta anda hoolekogule infot aegsasti, et saaks lastevanemaid sellest teavitada

2.1 Võtta info toitlustamise hanke seisu kohta teadmiseks.

2.2 Arutada järgmisel hoolekogu koosolekul toitlustamishanke tulemusi ja varajast lastevanemate teavitamist, kui neil tuleb arvestada omaosalusega.

2.3 Hoolekogu toetab uue hoone projekteerimisel oma köögi väljaarendamist, et tulevikus hakata ise toitlustamist pakkuma.

3.1  Võtta info kooli arengukava seisu kohta teadmiseks.

3.2  Võtta arengukava hoolekogu päevakorda enne õppeaasta lõppu.

3.2  Lülitada koostöö küsimus Pelgulinna Riigigümnaasiumiga hoolekogu päevakorda.

02.02.2023 otsused:

 1. Hoolekogu toetab ettepanekut, et alates 01.01.2023 on kõigi lasteaialaste toidupäeva maksumus lapsevanemale 3 €, millest Tallinna elanikel 3 € maksab linn.

18.01.2023 otsused:

 1. Hoolekogu esimehena jätkab Toomas Sepp.
 2. Hoolekogu aseesimehena jätkab Mari Kõlli.
 3. Nõustuda uue koolilõuna hinna 1,80 eurot kehtestamisega Viljandi Gümnaasiumile.

10.10.2022 otsused:

 1. Nõustuda uue koolilõuna hinna kehtestamisega Viljandi Gümnaasiumile.

27.09.2022 otsused:

 1. Nõustuda toiduraha soodustuse määramisega antud kolmele lapsele (dokumentatsioon säilitatakse koolis).

26.08.2022 otsused:

Otsus:

Kiita heaks 6. A klassi õpilaste piirarvu suurendamine ühe õpilase võrra.

31.05.2022 otsused:

1.1 Märkida, et ära on tehtud suur töö kooli kodukorra kaasajastamisel.

1.2 Kooskõlastada kodukord esitatud kujul vastavalt lisale 1.

 1. Kooskõlastada ainekavad esitatud kujul.

3.1 Võtta info kooli eelarve kohta teadmiseks.

3.2 Jätkata kohtumistega erinevatel tasanditel, et leida koolile õppeprotsessi eripärast tulenev läbipaistev ja piisavat rahastust tagav mudel.

 1. Võtta info kooliaasta lõpetamise kohta teadmiseks.

05.04.2022 otsused:

1.1 Võtta info lähteülesande ja projekteerimistingimuste kohta (lisa 1) teadmiseks.

1.2 Jätta selle projekti edasine käik hoolekogu erilise tähelepanu alla kuni lõpliku lahenduseni.

 1. Võtta info kooliaasta lõpetamise ürituste kohta teadmiseks.
 2. Võtta info Suvisest lastelaagrist kuulmispuudega lastele teadmiseks.

4.1 Võtta info kooli eelarve kohta teadmiseks.

4.2 Kooli finantsmudeli osas tuleb jätkata läbirääkimisi kõigi osapooltega, et ei kannataks õppeprotsess ja oleks sidustatud nii hariduslikud teemad kui ka toetatavate teenuste osutamine võimalikult laste ja nende vanemate keskselt.

11.01.2022 otsused:

 1. Ühehäälselt (7 poolthäält) valiti hoolekogu esimeheks Toomas Sepp ning aseesimeheks Mari Kõlli.
 2. Võtta esitatud informatsioon kooli õppetööst ja arengutest teadmiseks.

3.1 Järgmine hoolekogu koosolek toimub 15.02 algusega kell 15.00 Heleni Koolis.

3.2 hoolekogu liikmetel pakkuda omapoolselt hiljemalt 24.jaanuariks  välja teemasid päevakorda, saates ettepanekud õppesekretärile ( kadi.ellus@helen.edu.ee ) ja Toomas Sepale (toomas.sepp@tallinnlv.ee ) .

3.3 Koosoleku päevakorda võiks võtta kooli arenguprojekti lähteülesande arutelu, kooli kodukorra muudatused ja hoolekogu edasise tegevuse kavandamise. Muud teemad lisatakse vastavalt ettepanekutele.

3.4 Koosoleku päevakorra saadab kooskõlastatult hoolekogu esimehega hiljemalt 1.veebruaril välja õppesekretär, päevakorrapunktide materjalid täiendavalt hiljemalt 8.veebruaril.

04.10.2021 otsused

1.1. Võtta info kooli tulevikust teadmiseks.

1.2. Saata Hoolekogu protokolli see punkt kogu kooli ja lasteaia lapsevanematele.

 • Hoolekogu esimehel osaleda 19.10.2021 toimuval kooli edasise arengu teemalisel koosolekul ja anda hoolekogu liikmetele ülevaade arutelu tulemustest. Eelnevalt uurida ka kooliga seotud organisatsioonide seisukohti pakutud lahendusvariantide osas.

1.4. Järgmisel hoolekogu koosolekul võtta teema uuesti päevakorda.

 1. Direktoril valmistada ette põhimõtted, mille alusel pakutakse logopeedilist teenust koolis ja lasteaias ja lisada teema järgmise hoolekogu koosoleku päevakorda.

3.1 Võtta info huviringidest teadmiseks.

3.2 Direktoril selgitada võimalusi, kuidas oleks võimalik taaskäivitada viipekeele huviring.

3.3 Direktoril hoida lastevanemaid kooli veebilehe ja muu teavituse kaudu regulaarselt kursis huviringide tegevusega.

 1. Võtta info EKLVL juubeliüritusest teadmiseks.
 2. Võtta info koostööst Lions klubi Tallinn Kristiinega teadmiseks

6.1 Võtta info hoolekogu koosseisu kohta teadmiseks

6.2 Direktoril teha Haridusametile ettepanek kinnitada kooli hoolekogu uus koosseis, et tagada selle töövõime.

 1. Nõustuda lasteaia rühma arvu suurendamisega 8-le.
 2. Nõustuda toiduraha soodustuse määramisega antud lapsele.
 3. Kooskõlastada täiendatud lasteaia Covid plaan, avaldada see veebilehel ning teavitada sellest ka lapsevanemaid.

 

 

30.08.2021 otsused

 1. Võtta info kooli eelarvest teadmiseks.

2.1. Võtta teadmiseks Haridusameti esindajate informatsioon, et kiireloomuliste tööde taotlus vaadatakse läbi lähipäevadel ja et amet toetab kooli jätkamist samas asukohas koos vajalike renoveerimistööde läbiviimisega etapiviisiliselt.

 • Teha Haridusametile ettepanek leida kiireloomuliselt vajalikud vahendid hädavajalike ventilatsiooni ja küttesüsteemide remonttööde tegemiseks taotluses esitatud mahus 66000€.
 • Kooli direktoril koostöös hoolekogu liikmetega:
 1. Initsieerida kohtumine linnavalitsuses, et jõuda kokkuleppele erinevate ametitega kooli asukoha, projekteerimistingimuste ja vajalike investeeringute lülitamise osas linna eelarvesse
 2. jätkata tegelemist kooli renoveerimise projektiga, et taotleda kooli projekteerimise ja ehitusega seonduvad investeeringud linna lähiaastate eelarvestrateegiasse ja linna 2022 ja 2023 eelarvesse. Eesmärgiks võtta projekteerimise lõpuleviimine 2022. aastal ja ehitustööd 2023. aastal.
 3. Võtta teadmiseks, et:
 • Pimekurtide Tugiliit ja EKLVL on nende kasutuses olnud ruumid vabastanud, et kool saaks neid ruume õppetööks kasutada.
 • Kangasteljed on koolile LC Tallinn Kristiinelt saadud annetuse eest soetatud ja need võetakse kasutusse sel õppeaastal.
 • Hoolekogu päevakorras oli kooli tulevikuinvesteeringute kava arutelu, millel osales linnavalitsuse esindaja.
 1. Võtta info vaktsineerimise kohta teadmiseks.
 2. – Kooskõlastada ainekavade ja õppekavade muudatused vastavad lisadele (lisad 31 faili asuvad Tallinna Heleni Kooli K-kettal kaustas „õpetajad“)
 • Teha direktorile ettepanek veelkord koos klassijuhatajate ja lastevanematega klassi koosolekutel läbi vaadata võimalike huviringide käivitamine ja esitada vastav koondinfo koos osalemistingimustega hoolekogu järgmisele koosolekule
 • Teha direktorile ettepanek veelkord läbi töötada surdopedagoogilise ja tüflopedagoogilise teenuse kättesaadavuse temaatika ja esitada hoolekogule ülevaade võimalustest.
 1. Teha direktorile ettepanek korraldada vastavate esindajate valimised ja esitada operatiivselt Haridusametile ettepanek muudatusete osas hoolekogu koosseisus, et hoolekogu oleks otsustusvõimeline.
 2. Nõustume toiduraha soodustuse määramisega kolmele lapsele, kelle kohta on esitatud avaldus.

28.10.2020 otsused

 1. Kiita heaks lasteaia toiduraha soodustuse avaldus.

15.10.2020 otsused

 1. Kiita heaks kaks lasteaia toiduraha soodustuse avaldust

26.08.2020 otsused

 1. Hoolekogu toetab ideed koolipäeva hiljem alustada.
 2. Võtta info uue kuulmispuudega lasteaia rühma avamise kohta teadmiseks.
 3. Võtta info kooliaasta alguse ja korralduse kohta teadmiseks.
 4. Võtta info kooli arendusprojekti hetkeseisu kohta teadmiseks.
 5. Kooskõlastada muudetud kooli ainekavad.

10.06.2020 otsused

 1. Kiita kooli õppekava muudatused heaks.

12.05.2020 otsused

 1. Võtta info kooli ja lasteaia töö kohta eriolukorras teadmiseks.
 2. Võtta info kooli ja lasteaia edasiste plaanide kohta alates 18. mai 2020 teadmiseks.
 3. Hoolekogu toetab igati teise viipekeelse lasteaiarühma avamist ja peab seda väga vajalikuks.
 4. Võtta info kooli ja lasteaia investeeringute, projekteerimistingimuste, projekteerimishanke ning ehitushanke kohta teadmiseks.
 5. Toetada direktori ettepanekut jätkata lepingut senise toitlustajaga (JK Taverni OÜ-ga).
EstoniaUSA