Mine tagasi Dokumendid

Avalik teave

Korruptsiooni ennetus

Korruptsiooni ennetamise eest vastutav isik:

Erki Korp, direktor

Erki.Korp@helen.edu.ee

Korruptsiooni ennetamise juhend

Töötajate ametiseisundite ja korruptsiooniriskiga ametikohtade määramine

Vastutavate isikute määramine ostumenetluste korraldamiseks

Käskkiri: Vastutavate isikute määramine ostumenetluste korraldamiseks

Veebikoolitused korruptsioonist:

Huvide konflikti ja korruptsiooni e-koolitus | Korruptsioon.ee

Riigihanked

Aktiivsed riigihanked puuduvad.

Riiklik järelevalve

Haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontakt: Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088

telefon 735 0222

E-post: hm@hm.ee

Riikliku järelevalvet reguleerivad õigusaktid:

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister).

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas.

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Tallinna Heleni Kooli andmekaitsetingimused

Tallinna Heleni Kool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest (Tallinna linnapea käskkkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17) – >>> Tallinna linna andmekaitsetingimused .

Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

  • Avaliku ülesande täitmisel (koolieelse lasteasutuse seadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, kooli põhimäärus)
  • Juriidilise kohustuse täitmisel (raamatupidamise seadus)
  • Lepingu täitmisel (töölepingud, majanduslepingud)
  • Nõusoleku alusel (nõusoleku vorm) 

Kool ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-Kool).

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee .

Kooli andmekaitse kontaktisik on õppesekretär Kadi Ellus, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, e-post: info@helen.edu.ee

Tallinna Haridusamet

Info õpetajale HA dokumendid veebis.
http://www.tallinn.ee/est/haridus/g5986s35412

Tallinna linna veebileht

Teenused

Sotsiaalkindlustusamet

Rehabilitatsiooniteenused

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Viipekeele tõlketeenused

Tallinna Perekeskus

Tugiisikuteenus

SA Innove

Nõustamine

Infomaterjal erivajadusega lapse vanemale

„Kes aitab ja kuhu pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge?“

Laste turvalisus internetis

https://www.targaltinternetis.ee/

See veebileht on kogu viidetest, mis räägivad turvalisest käitumisest Internetis. Iga leht on natuke erinev, mõned suunatud pigem tehnilisele infole, teised rohkem laste käitumisele.
Interneti ohtude liigid. Küberkiusamine – miks on see ohtlikum, kui tavaline kiusamine? Uuringud laste interneti kasutamisest. Soovitused lapsevanematele, kuidas aidata lapsel küberruumis ohutult liigelda, säilitades lapsega head suhted ja usalduse.

Tallinna Laste Tugikeskus

Asula 11 Tallinn, tel 6 556 970
e-post: info@lastetugi.ee

www.lastetugi.ee

Tallinna Kriisiabi Keskus

Individuaalne psühholoogiline nõustamine

  • traumaatiliste sündmuste ja õnnetusjuhtumite läbi kannatanutele ja nende lähedastele;
  • igapäevaelu kriisidesse sattunud inimestele.

tel 6 314 300 (24 h)
Psühholoogilise kriisiabi teenuse projektijuht Heli Künnapuu
kriisiabikeskus@tallinnlv.ee
Oleme avatud tööpäeviti 9.00 -20.00 ja laupäeval 10.00 – 20.00
Pärnu mnt 9 (hoovimaja), Tallinn

Lastekaitse Liit

Ühendus, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele.
Lastekaitse Liit on valitsusväline mittetulunduslik organisatsioon, mis lapse õiguste tagamise alase tegevusega on Eesti ühiskonnas kujunenud ühenduseks, mida tunnustavad ja toetavad avaliku, äri­ ning mittetulundussektori institutsioonid ja elanikkond.
Tel: 631 1128, 631 1504
e-post: liit@lastekaitseliit.ee
lastekaitseliit.ee

Lasteabitelefon

Lasteabi
Kuidas küsida nõu? Selleks on kaks võimalust, kas helistada tasuta numbril 116111 (24h) või saata personaalne kiri läbi lasteabi.ee keskkonna või kirjutada otse info@lasteabi.ee. Kirjadele vastatakse viie tööpäeva jooksul.
Telefonile 116111 saab helistada üle Eesti kõikidelt telefonidelt ja mobiilidelt (Eestis tegutsevate operaatoritega liitunud). Telefonile helistamine on tasuta.
Telefonile vastavad kogemustega nõustajad, kes on läbinud vastavad koolitused ja valmis kuulama Sind ja andma Sulle nõu, mida saad kohe teha ja mida pikemas perspektiivis. Loodame, et saame Sulle Sinu mures abiks olla. Rumalaid küsimusi meie telefoni jaoks ei ole, kõige rumalam küsimus on küsimata küsimus.
Kõik kõned salvestatakse klienditeeninduse eesmärgil.

Uimasti, HIV-i ja AIDS-i info- ja tugitelefon

Tel 1707. Teenus on eesti ja vene keelne.
Telefonile vastavad kella 9.00 – 20.00 psüholoogilised nõustajad.
Projekti eesmärk on pakkuda Tallinna elanikele lihtsat, anonüümset ja tasuta võimalust saada telefoni teel uimasti ja HIV / AIDS-i alast psühholoogilist nõustamist ning informatsiooni olemasolevate ravi- ja rehabilitatsioonivõimaluste kohta.

Projektijuht Heli Künnapuu
helikynnapuu@hot.ee

Lahendus.net nõustamiskeskus

Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühenduse (EPSÜ) poolt algatatud projekt. Selle raames pakutakse eesti- ja venekeelsetele noortele psühholoogia-alast infot ja toetust. Lahendus.neti sihtgrupp on 13-25 aastased noored, ent kõik kirjad saavad vastuse.

e-mail: info@lahendus.net
www.lahendus.net

Tallinna Noorteinfo portaal

Aitab Sul leida vastused oma küsimustele ja jõuda informatsioonini keerulises interneti rägastikus. Saad tutvuda erinevate eluliste ja oluliste infoteemadega ning sinna juurde käiva lingikoguga.

https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/

Eesti Noorsootöö Keskus

ENTK

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) on 1999. aastal loodud riiklik noortevaldkonna kompetentsikeskus. ENTK kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse. Koostöös ministeeriumi noorteosakonnaga vastutab keskus noortevaldkonna arengukavas 2014-2020 sätestatud eesmärkide saavutamise ja noortevaldkonna programmis sätestatud tegevuste elluviimise eest.

Eesti Noorsootöö Keskuse tunnuslause on „Iga noor on väärtus. Tulevik tehakse täna.“ ENTK läbivaks põhimõtteks on noore holistiline käsitlus.

Pelgulinna Lastekaitse Keskus

Pelgulinna Lastekaitse Keskus on vabatahtlik lastekaitseühing, tegeleb laste õiguste kaitse, laste ja noorte kaasamise ja sotsiaalsete oskuste arendamisega. Nõustame.

kontaktisik: Kärt Käesel
tel: 655 5594
e-post: kartkaesel1@hotmail.com
www.plk.ee

Perekeskus Sina ja Mina

Perekeskuse eesmärk on teadvustada tervete peresuhete olulisust ning propageerida tõhusaid kasvatuspraktikaid. Meie otsene roll on aidata kaasa peresuhete paremaks muutumisele läbi sotsiaalsete oskuste õpetamise eelkõige vanematele, aga ka õpetajatele.

tel: 6816 570
e-post: perekeskus@sinamina.ee
www.sinamina.ee

Kui oled murest murtud

Noorte Usaldustelefon 646 6666 N – L 19.00-22.00
Usaldustelefon 126 (eesti keeles) iga päev 17.00-03.00
http://www.usaldus.ee

Lapsemure

Kui sul ei ole kedagi, kellega jagada enda muresid või Sa ei taha seda teha kellegagi isiklikult silmast-silma kohtudes. Siis interneti ja telefoni vahendusel on Sul võimalus suhelda teistega anonüümselt sind huvitavatel teemadel ning samuti vestelda psühholoogiga. Sul on samuti olemas võimalus tööpäeviti kella 10:00st kuni kella 18:00ni vestelda psühholoogiga telefonil 646 0770 (ainult lastele ja noorukitele) ning Skype internetitelefoni kaudu (otsi kasutaja nimega: lapsemure).
lapsemure.ee

Tallinna Koolitervishoid

Sihtasutus osutab tervishoiuteenust kõikides Tallinna üldhariduskoolides.
http://www.kth.ee

EstoniaUSA