Mine tagasi Dokumendid

Avalik teave

Korruptsiooni ennetus

Korruptsiooni ennetamise eest vastutav isik:

Erki Korp, direktor

Erki.Korp@helen.edu.ee

Korruptsiooni ennetamise juhend

Töötajate ametiseisundite ja korruptsiooniriskiga ametikohtade määramine

Veebikoolitused korruptsioonist:

Huvide konflikti ja korruptsiooni e-koolitus | Korruptsioon.ee

Riigihanked

Aktiivsed riigihanked puuduvad.

Riiklik järelevalve

Haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontakt: Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088

telefon 735 0222

E-post: hm@hm.ee

Riikliku järelevalvet reguleerivad õigusaktid:

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister).

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas.

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Tallinna Heleni Kooli andmekaitsetingimused

Tallinna Heleni Kool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest (Tallinna linnapea käskkkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17) – >>> Tallinna linna andmekaitsetingimused .

Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

  • Avaliku ülesande täitmisel (koolieelse lasteasutuse seadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, kooli põhimäärus)
  • Juriidilise kohustuse täitmisel (raamatupidamise seadus)
  • Lepingu täitmisel (töölepingud, majanduslepingud)
  • Nõusoleku alusel (nõusoleku vorm) 

Kool ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-Kool).

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee .

Kooli andmekaitse kontaktisik on õppesekretär Kadi Ellus, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, e-post: info@helen.edu.ee

EstoniaUSA