Lasteaed

 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Eesmärgid:

 • Toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut.
 • Arendada lapse kõne- ja viipekeelt lapse kuulmise potentsiaalist sõltuvalt.
 • Tagada turvatunne ja eduelamused ning toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta.
 • Soodustada lapse kasvamist aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, teisi arvestavaks, koostöövalmis inimeseks.
 • Toetada last ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel.
 • Toetada ja abistada vanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel nõustada neid.

Põhimõtted:

 • Arvestada lapse individuaalseid, vanuselisi, soolisi ja puudest tulenevaid iseärasusi.
 • Vajadusel töötada lapsega individuaalselt. Individuaalses töös arvestatakse lapse iseloomu, võimeid, oskusi, arengupotentsiaali.
 • Väärtustada laste lugemis-, kirjutamis- ja kõneoskust.
 • Päevakavas peab piisavalt aega jääma mänguks ja vabaks tegevuseks. Mängudes omandatakse sotsiaalseid kogemusi, kujundatakse eneseteenindamisoskusi ja tööharjumusi ning kinnistatakse teadmisi-oskusi.
 • Tervise seisukohalt on oluline, et laps viibiks võimalikult palju värskes õhus.

Eesmärgid meelepuudega ja liitmeelepuuetega laste õppe- ja kasvatustöös

 • Luua lapsele arengut soodustav ja turvaline keskkond.
 • Oluliseks peame laste võimete väljaselgitamist lapse arengupotentsiaali maksimaalset ärakasutamist.
 • Tähtis on laste arengu soodustamine läbi mängu lapsekeskses ja turvalises keskkonnas.
 • Väga oluline on toimetulekuoskuste õpetamine ja nende järjepidev süvendamine.
 • Pimedale lapsele on vajalik nägemispuuet kompenseerivate oskuste õpetamine.
 • Meie lapsed saavad eriõpetust ja tagame kooliks ettevalmistuse.
 • Pime ja liitpuudega-pime laps on eelkõige oma perekonna liige. Seepärast on vanemate ja teiste pereliikmete kaasamine õpetus-ja kasvatusprotsessi äärmiselt oluline. Individuaalsete programmide koostamisel arvestatakse lastevanemate soovituste ja ettepanekutega. Lastevanematele antakse nõu, kuidas suunata oma lapse kasvatamist ja arendamist perekondlikus argielus.

Lapse arengu jälgimine ja hindamine

Lapse arengu hindamise põhimõtted:

 • Lapse arengu hindamisel arvestatakse iga konkreetse lapse individuaalseid võimeid, eripära ja arengut eraldi, võrdlemata teda teiste samavanuseliste lastega rühmas.
 • Lapse arenemist puudutav info on konfidentsiaalne ja seda jagatakse ainult selle lapse vanemate, hooldajate ja temaga tegelevate spetsialistidega.

Arengu jälgimine toimub ennekõike igapäevaselt rühmas viibimise ajal. Rühmaõpetajate poolne dokumenteeritud lapse arengu jälgimine toimub arengutabelite abil. Tabeleid täidetakse kaks korda aastas- sügisel ja kevadel, või kui laps on lasteaeda saabunud.

Kuulmispuuetega laste oskuste hindamise aluseks on lasteaia ainekava ja laste võimete vastavus või mittevastavus sellele.

Iga õppeveerandi lõpul teevad õpetajad kokkuvõtte rühma eesmärkide täitmisest ja esitavad selle nii kirjalikult kui suuliselt lasteaia pedagoogide koosolekul.

Vähemalt kaks korda aastas mõõdab, kaalub ja vaatab rühma lapsed läbi kooli meditsiiniõde ja kannab oma tähelepanekud rühma õppe- kasvatustöö päevikusse.

Vastavalt vajadusele koostavad õpetajad iseloomustusi lastega tegelevatele spetsialistidele. Kooli minevatele õpilastele tehakse kirjalik ülevaade nende oskustest ja vilumustest.

Tagasiside ja koostöö lapsevanematega

Tagasiside andmine lapse igapäevastest tegemistest toimub päeva lastel igal õhtul ja öörühma lastel reedeti. Informatsiooni põhjalikkus sõltub lapsevanemate huvist, päeva sündmustest ja vajadustest.

Kord aasta jooksul toimuvad kõigi vanematega arenguvestlused, kus antakse õpetajate poolne ülevaade lapse arengust ja küsimustiku abil tutvutakse vanema poolsete eelistustega lapse arendamisel. Vestluse eesmärgiks on koos lapsevanematega arutleda kuidas toetada konkreetse lapse arengut maksimaalselt kodu ja lasteaia koostöös.

Lapsevanemad osalevad rühmade üritustel. Kaks korda aastas toimuvad eraldi lastevanemate koosolekud informatsiooni vahetamiseks.

Õpetajad tegelevad kogu aasta vältel nii eriõpetuse alase kui ka pedagoogilise nõustamisega.

 

 

Lasteaia info

Tallinna Heleni Kooli lasteaed 2016/2017 õppeaastal   A-osakond   TIBUTUBA (sobitusrühm) Avatud 7.00 – 19.00 Õpetajad: Evelyn Kaevats ja Anneli Pihelgas Õpetaja-abi Rika Pirnipuu Telefon: +37259062333 E-mail: helenitibutuba@gmail.com   SIPSIKUD (sobitusrühm) Avatud 7.00 – 19.00 Õpetajad: Merili Tois ja Merle Laks Õpetaja-abi Pille Moks Telefon: +37259001754 E-mail: helenisipsikud@gmail.com   RÕÕMUTUBA (sobitusrühm) Avatud 8.00-18.00 Õpetajad: Anna Veldemann ja …

Vaata lehekülge »

Lasteaia õppekava

Lasteaia õppekava

Vaata lehekülge »

Rühmade kodukord

Tallinna Heleni Kooli Lasteia kodukord

Vaata lehekülge »

Kohatasu lasteaias

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes on see ujula kasutamise perioodil 12%. Alates 01.01.2017 on lapsevanemate poolt kaetav osa (kohatasu) ühes kalendrikuus 57,34 € Aluseks on Tallinna Haridusameti käskkiri 22.12.2015 nr …

Vaata lehekülge »

Päevakava

Tallinna Heleni Kooli lasteaia PÄEVAKAVA 7.00 – 8.30   laste vastuvõtt, mängud toas 8.30 …     hommikusöök 9.00   … hommikuring 10.30 – 11.45  planeeritud õppe-kasvatustegevused, mängud toas ja õues 11.45  …        lõunasöök 12.30 – 15.00  puhkeaeg 15.00 – 15.30  riietumine ja vaba mäng 15.30  …         õhtuoode 16.00 – 17.00  individuaalsed tegevused, vaba mäng, ringitegevused 17.00 – …

Vaata lehekülge »

Toitlustamine lasteaias

Menüü Söökla menüü Vaata “Kasulikud viited” Alates jaanuarist 2016 toitlustab Tallinna Heleni Kooli ning lasteaeda FIE Marika Papulovskih. Toiduraha arvestatakse lapse lasteaias viibitud päevade järgi. Hoolekogu otsusega (23.12.2015) on toidupäeva hinnad järgmised: Aiarühmad 2€ Sõimerühm 1.80€   Avaldus, tõendid pere sissetulekute ja pere suuruse kohta, kui tulu 1 pereliikme kohta on alla 95,87 €. Siin saab …

Vaata lehekülge »

Huviringid

Huviringid 2016/17 õppeaastal   MINU TANTSUSTUUDIO TANTSUTRENN Esmaspäeviti,  16.15 Showtantsu treeninguid lastele vanuses 3-7 aastat. Meie treeningute eesmärgiks on viia läbi tantsutrenne, kus lastel oleks rõõm käia ning nad saaksid osa võtta meie erinevatest esinemistest, linnalaagritest ning muidugi ka suvelaagritest. Kõige parem on meie tegemistel silma peal hoida meie kodulehel ning facebooki lehel:  www.minutantsukool.ee; www.facebook.com/MinuTantsukool   …

Vaata lehekülge »

EstoniaUSA