Mine tagasi Õppetöö koolis

Õppekava

Õppekava põhimõtted

Tallinna Heleni Kooli õppekavad on koostatud põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava, põhikooli  riikliku lihtsustatud õppekava lihtsustatud ja toimetuleku õppe alusel, arvestades koolis õppivate õpilaste erivajadusi ja lähtudes kooli arengukavas püstitatud eesmärkidest, visioonist ja missioonist.

A-osakonna põhikooli osas toimub õpe 11 aastat ja B- ja C- osakondade põhikooli osas 10 aastat.

Liitpuudega õpilastega suhtlemiseks kasutatakse lisaks eesti keelele vajadusel alternatiivseid kommunikatsioonivorme, taktiilset viipekeelt.

Liitpuudega õpilastele koostatakse vajadusel individuaalsed õppekavad.

Õpetuses kasutatakse totaalse kommunikatsiooni metoodikat.

Kuulmispuudega õpilaste õpetusekeeleks on eesti viipekeel ja eesti keel.

Aineid õpetatakse paralleelselt viipekeeles ja eesti keeles (kirjutamine, lugemine, rääkimine, suultlugemine-kuulamine, sõrmendamine), vastavad õpilased enamasti kirjalikult eesti keeles või suuliselt eesti viipekeeles.

Põhikooli riikliku õppekava järgi lõpetajad sooritavad lõpueksamid samadel alustel tavakooliõpilastega. Eritingimuseks on kuulmispuudega õpilastele viipekeele tõlgi kasutusvõimalus, pimedatele materjalid punktkirjas või muud lisatingimused vastavalt õpilase individuaalsetele vajadustele.

Üldsätted

Kooli õppekava on koostatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning riikliku õppekava alusel, arvestades Tallinna Heleni Koolis õppivate õpilaste erivajadusi ja lähtudes kooli arengukavas püstitatud eesmärkidest, visioonist ja missioonist.

  1. THK õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.
  2. THK õppekava terviktekst on kättesaadav veebilehel ja köidetuna kooli raamatukogus.
  3. Õpetaja koostab THK õppekava üldosa ja ainekava alusel igal õppeaastal töökava kõikidele klassidele, kus ta õpetab. Klassi töökavas täpsustatakse kooli ainekavas esitatut, arvestades konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja –materjale ning õpetajate- ja ainetevahelist koostööd.
  4. THK õppekavas on üldosa ja ainekavad.
  5. THK õppekava üldosas esitatakse:

5.1.    Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted;
5.2.    Läbivad teemad, nende käsitlemise põhimõtted;
5.3.    Tunnijaotusplaanid klassiti ning õppe- ja kasvatustöö korralduse alused;
5.4.    Hindamise korraldus;
5.5.    Nõuded õpetaja töökavale;
5.6.    Õpilaste nõustamine, õpiabi osutamine;
5.7.    Õppekava uuendamise ja täiendamise kord.

  1. THK õppekava ainekavades esitatakse klassiti:

6.1.    Aine õppe-eesmärgid;
6.2.    Õppetegevus;
6.3.    Aine õpitulemused ja õppesisu;
6.4.    Aine õppesisu seos õppekava läbivate teemadega ning integratsioon teiste õppeainetega;
6.5.    Ainealased, ainetevahelised, klassidevahelised, ülekoolilised projektid ning pikemaajalised koolidevahelised projektid;
6.6.    Kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid.

Täpsemalt saate õppekava tutvuda siin.

EstoniaUSA